سایر خواننده ها

دانلود آهنگ ترکمنی Shukur Orazberdiyew به نام Ady Sona Dir

 • 16:31
 • 119  بازدید

دانلود آهنگ ترکمنی Shukur Orazberdiyew به نام Ady Sona Dir

دانلود آهنگ ترکمنی شکر اوراز بردی اف به نام آدی سونا دیر

دانلود آهنگ ترکمنی Shukur Orazberdiyew به نام Ady Sona Dir

دانلود آهنگ ترکمنی Jeyhun Atajykow به نام Shadyyan Gozel

 • 16:19
 • 100  بازدید

دانلود آهنگ ترکمنی Jeyhun Atajykow به نام Shadyyan Gozel

دانلود اهنگ ترکمنی جیهون آتاجیک اف به نام شادیان گوزل

دانلود آهنگ ترکمنی Jeyhun Atajykow به نام Shadyyan Gozel

دانلود آهنگ ترکمنی Dowran Saparow به نام Gordinmi

 • 13:11
 • 51  بازدید

دانلود آهنگ ترکمنی Dowran Saparow به نام Gordinmi

دانلود آهنگ ترکمنی دوران ساپار اف به نام گوردین می

دانلود آهنگ ترکمنی Dowran Saparow به نام Gordinmi

دانلود آهنگ ترکمنی Serdar Charyyew به نام Ugratma meni

 • 20:38
 • 103  بازدید

دانلود آهنگ ترکمنی Serdar Charyyew به نام Ugratma meni

دانلود آهنگ ترکمنی سردار چاری اف به نام اوگرتما منی

دانلود آهنگ ترکمنی Serdar Charyyew به نام Ugratma meni

دانلود آهنگ ترکمنی Begench Ore به نام Yadadym

 • 18:52
 • 101  بازدید

دانلود آهنگ ترکمنی Begench Ore به نام Yadadym

دانلود آهنگ ترکمنی بگنچ اورازاف به نام یادادیم

دانلود آهنگ ترکمنی Begench Ore به نام Yadadym

دانلود آهنگ ترکمنی Perhat Atayew به نام Men Sowashmadym

 • 19:40
 • 54  بازدید

دانلود آهنگ ترکمنی Perhat Atayew به نام Men Sowashmadym

دانلود آهنگ ترکمنی پرهات اتای اف به نام من ساواشمدیم سنن

دانلود آهنگ ترکمنی Perhat Atayew به نام Men Sowashmadym

دانلود آهنگ ترکمنی Setdar Geldiyew به نام Eje Gadryn Bilmedim

 • 22:17
 • 597  بازدید

دانلود آهنگ ترکمنی Setdar Geldiyew به نام Eje Gadryn Bilmedim

دانلود آهنگ ترکمنی ستار گلدی اف به نام اجه قادرینی بیلمدم

دانلود آهنگ ترکمنی Setdar Geldiyew به نام Eje Gadryn Bilmedim

دانلود آهنگ ترکمنی Ahmet Orazgulyyew به نام Goy Goy

 • 22:09
 • 198  بازدید

دانلود آهنگ ترکمنی Ahmet Orazgulyyew به نام Goy Goy

دانلود آهنگ ترکمنی احمد آرازگلدی اف به نام گوی گوی

دانلود آهنگ ترکمنی Ahmet Orazgulyyew به نام Goy Goy

دانلود آهنگ ترکمنی Parahat ChyryShlyyew به نام Oz Atam dalmi

 • 21:59
 • 68  بازدید

دانلود آهنگ ترکمنی Parahat ChyryShlyyew به نام Oz Atam dalmi

دانلود آهنگ ترکمنی Parahat ChyryShlyyew به نام Oz Atam dalmi

دانلود آهنگ ترکمنی Kuwwat Dònmez به نام Jemile

 • 13:20
 • 97  بازدید

دانلود آهنگ ترکمنی Kuwwat Dònmez به نام Jemile

آهنگ ترکمنی کووات دونمز به نام جمیله

دانلود آهنگ ترکمنی Kuwwat Dònmez به نام Jemile